Cơ quan quản lý

Lĩnh vực thủ tục

Mức độ dịch vụ công

Quay lại
Quay lại

Thủ tục hành chính

Số hiệu XAYDUNG
Tên thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Sông Mã.

Bước 2: Chuyên viên tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hướng dẫn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân bổ xung hồ sơ.
- Trong thời gian không quá một (01) ngày, bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện giải quyết theo quy định.

Bước 3: Các tổ chức, cá nhân mang giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí theo quy định.
- Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người uỷ quyền

 

Cách thực hiện Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. Một số nội dung thực hiện tại hiện trường xây dựng của công trình xin cấp phép xây dựng
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;
+ Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

 

Điều kiện thực hiện
Thời hạn giải quyết hồ sơ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin cấp phép xây dựng công trình
Lệ phí thủ tục 75.000 đồng/giấy phép
Kết quả thực hiện

Giấy phép                                 

Văn bản pháp lý Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La;
Biểu mẫu thủ tục