1
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Lĩnh vực thủ tục
Đất đai - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
2
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
Lĩnh vực thủ tục
Đất đai - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
3
Xin cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xấy dựng: Nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Lĩnh vực thủ tục
Xây dựng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
4
Cấp giấy phép xây dựng vỉa hè lề đường
Lĩnh vực thủ tục
Xây dựng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
5
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
6
Chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Hộ tịch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện